كجا به تو رسیدم

كه لحظه دیدنی شد

كدوم ترانه خوندم

كه شب شنیدنی شد

 

كجا به تو رسیدم

تو این مسیر دشوار

كجا تو رو شنیدم

برای اولین بار

 

كجا به تو رسیدم

كجای این صدا ها

كجای این دقایق

كجای این كجا ها

 

یه تكه ابر تنها

تو باغ آسمونم

نه از تو بی نصیبم

نه از تو بی نشونم

 

به تو رسیدم از آب

به تو رسیدم از سنگ

كجا تو خونه داری

كجای این دل تنگ

 

كجا به تو رسیدم

به این همه تماشا

به لاله های خاموش

به یاسهای زیبا